نخستین درخواست آمریکایی ها از ایران روی میز گذاشته شد!

نخستین درخواست آمریکایی ها از ایران روی میز گذاشته شد!

نخست درخواست آمریکایی ظاهرا از جانب آمریکایی ها مطرح شده است .درخواست آمریکایی ها البته نه در یک مذاکره دیپلماتیک به طرف ایرانی که در قالب مصاحبه های آمریکایی هایی با شبکه های مختلف تلویزیونی مطرح شده است.

نخست درخواست آمریکایی ظاهرا از جانب آمریکایی ها مطرح شده است .درخواست آمریکایی ها البته نه در یک مذاکره دیپلماتیک به طرف ایرانی که در قالب مصاحبه های آمریکایی هایی با شبکه های مختلف تلویزیونی مطرح شده است.

به گزارش«تابناک»، جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفته است که باز کردن تاسیسات غنی سازی زیر زمینی در کوهی نزدیک قم به روی بازرسان بین المللی نشان خواهد داد ایران قصد ندارد به دنبال تسلیحات هسته ای باشد. آنها می توانند فورا پروتکل ها ، پروتکل های الحاقی جامعه بین المللی در ارتباط با بازرسیها را امضا کند.جان کری همچنین گفت: آنها می توانند پیشنهاد کنند برنامه غنی سازی را در سطح خاصی دنبال کنند زیرا برای یک برنامه صلح آمیز نیازی به غنی سازی در سطح بالا نیست

مطابق حقوق بین الملل معاهدات که در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین تدوین شده است کشوری که رضایت خود را برای التزام به یک معاهده ابراز نداشته تعهدی برای اجرای آن ندارد. ابراز رضایت به التزام به یک معاهده اصولا با تصویب معاهده از مجرای آیین های مقرر در حقوق اساسی یک کشور صورت می گیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل ۷۷، معاهدات بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

مطابق ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات امضای یک معاهده به شرط تصویب، کشور امضاکننده را متعهد می سازد از اقدامی که موضوع و هدف معاهده را زایل کند پرهیز نماید. البته این تعهد مشروط به این است که کشور مزبور بعدها قصد خود را مبنی بر عدم تصویب معاهده ابراز نکند. ایران به صراحت اعلام نکرده است قصد عدم تصویب پروتکل را دارد ولی قطعا امضای خود را پس گرفته است. بنابراین ایران از نظر حقوقی تعهدی به اجرای پروتکل الحاقی ندارد.

گفتنی است که شورای امنیت در مورد تصویب پروتکل الحاقی از عبارت “calls upon Iran” (از ایران درخواست می کند) استفاده می کند (بند ۵ قطعنامه ۱۹۲۹). استفاده از این عبارت حاکی از آن است که شورای امنیت بر این نکته واقف بوده است که نمی تواند تصویب پروتکل الحاقی را بر جمهوری اسلامی ایران الزامی کند چرا که مطابق حقوق بین الملل معاهدات، تصویب هر معاهده بین المللی عملی ارادی و برخاسته از رضایت یک کشور است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه